ระบบดาวน์โหลดใบเกียรติบัตรแก่ผู้กู้ กยศ.ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีLOGIN


หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้กู้ยืมที่ได้รับเกียรติบัตรจากกองทุน

- ระดับ 1 ผู้กู้ระดับดีเลิศ ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย และปิดบัญชีแล้ว

     1. ต้องเคยเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

     2. ต้องมีการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนครบถ้วน และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     3. ต้องไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ แม้แต่ครั้งเดียว

- ระดับ 2 ผู้กู้ระดับดีเยี่ยม ผู้กู้ยืมที่ชำระเงินคืนปิดบัญชีแล้ว

     1. ต้องเคยเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

     2. ต้องมีการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนครบถ้วน และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ระดับ 3 ผู้กู้ระดับดี ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

     1. ต้องเป็นผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง

     2. ต้องมีสถานะการชำระเงินกู้ยืมเป็นปกติ และมีสถานะไม่ค้างชำระหนี้

     3. กรณีเคยผิดนัดชำระหนี้ แต่ปัจจุบันสามารถกลับมาชำระเงินคืนครบถ้วนตามงวดที่ค้างชำระแล้ว